*انتقاد از رفتار مسئولان ایالتی ساکسن- شهر بیترفلد در رابطه با اجازه کار دادن (به پناهجو)***

خانم ها و آقایون محترم،

پس از کمپ اعتراضی پناهجویان شهر بیترفلد از طرف مسئولین به ما اطمینان دادند
که ما میتوانیم تقاضای اجازه کار کنیم.

آنها به ما گفتند که باید ابتدا کار را پیدا کنیم، و بعد تقاضای کتبی اجازه
کار را به اداره خارجیان شهر بیترفلد بفرستیم. (بدهیم)

ما نیز بدنبال یافتن کار رفتیم و کاری را نیز یافتیم. با نوشته ی صاحبکار
(کارفرما) به اداره خارجیان بیترفلد برای گرفتن اجازه ی کار رفتیم. در این
اداره به ما گفتند که باید برای گرفتن جواب 3 هفته انتظار بکشیم. ما انتقاد
کردیم که 3 هفته صبر کردن زمان زیادی است چرا که کارفرما نمیتواند تا ابد صبر
کند تا عاقبت کسی را استخدام کند. به خاطر اینکه محل کار میبایست با فوریت
اشغال میشد (فوری باید کار شروع میشد).

صاحبکار اما خوشبختانه قبول کرد و این مدت را انتظار کشید برای استخدام ما.
بعد از انتظار 3 هفته ای اما به ما جواب منفی داده شد. (اجازه ی کار داده
نشد). دلیل جواب منفی ادعا یی بود که این محل کار میتواند از طرف عده ی دیگری
اشغال شود. (یعنی صاحبکار مجبور نیست شما را استخدام کند)

در ایالت زاکسن- آنهالت بر طبق تجربه بسیار بندرت به پناهجو اجازه ی کار داده
میشود. ما فکر میکنیم که مسئولان دولتی در واقع با ما „بازی“ میکنند. آنها در
پی بیمار کردن ما هستند. زمانی که ما تقاضای اجازه ی کار را تحویل میدهیم، ما
امید به قبولی آن را داریم، امید به اینکه از تنهایی و ایزوله بودن و از زندگی
خسته کننده ی خوابگاه اجباری (هایم پناهجویی) خلاص شویم. و همچنین از نظر مالی
مستقل شویم و خود مخارجمان را به عهده بگیریم.

از آنجایی که به ما این اجازه (اجازه ی کار) داده نمیشود، همه امید مان را از
دست میدهیم. و ما کماکان زندانی هایم پناهجویی فریدنزدورف ومارکه هستیم. و
نفرین شده ی انتظار کشیده و فردی که در واقع کاری از دستش بر نمی آید و کارب
نمیتواند.

اگر ما کار کنیم، اداره جات و سازمانها هم مجبور نیستند که به ما پول بدهند و
مخارج ما را تامین کنند. ما میتوانیم با کار کردن پیشداوری بسیاری را که ما را
„آویزان به جیب آنها (مالیات آنها ) هستیم“ و „به هدر دهنده ی مالیاتشان
هستیم“ را از بین ببریم. ما نمیخواهیم تنها اجازه ی خوردن و خوابیدن داشته
باشیم. بلکه خواهان برابری و خواهان متعلق بودن به جامعه اینجا هستیم. ما حدس
میزنیم که مسئولین هدفشان این نیست که ما بخشی از این جامعه باشیم. و اینکه
آنها از همان ابتدا میدانند (میدانستند) که جواب اجازه ی تقاضای کار به ما
منفی میباشد.

برای ما اما کار کردن بخشی از انتگراسیون در جامعه ی آلمان میباشد. و محروم
کردن ما از حق کار کردن توسط مسئولین،جلوگیری از ادغام و انتگراسیون ما است.

اینک ما در( حضور عموم) تقاضای اجازه ی کار و شانس واقعی برای کار کردن را از
مسئولین ایالت زاکسن-آنهالت شهر بیترفلد خواهانیم. ما میخواهیم (بلاخره) مثل
انسان و مانند عضوی از این جامعه حساب شویم. (رفتار انسانی با ما شود)

ما با این ممنوعیتها و ممنوعیت کار راضی نخواهیم شد و ساکت و خاموش نمینشینیم.
برای گرفتن حق انسانی مان تلاش و مبارزه میکنیم.

*امضا، پناهجویان ایالت زاکسن**-** آنهالت***

*کمپ اعتراضی بیترفلد***

Spendenaufruf

ﮐﻤﭗ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﯾﺎﻟﺖ زاﮐﺴﻦ-ﻣﯿﺪھﺪ آﻧﮭﺎﻟﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﮫ .

ﺷﺪ ٢٩ از اول ﺗﺎ آﮔﻮﺳﺖ ﮐﻤﭗ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﯿﺘﺮﻓﻠﺪ ﺑﺮﻗﺮار .ﺑﻮدﻧﺪ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻓﺮﯾﺪﻧﺰدرف و ﻣﺎرﮐﮫ .
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاض :
١ ( ﻗﺒﻮﻟﯽ دﻻﯾﻞ آزول)ﻣﮭﺎﺟﺮت (ﻣﺎﻧﺪن و ﺣﻖ .
(و ٢ ﺑﺴﺘﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﯽ ﻓﺮﯾﺪﻧﺰدرف آﻧﺠﺎ ﻣﺎرﮐﮫ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﻔﺒﺎر زﻧﺪﮔﯽ در .ﺧﺎﻧﮫ و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و
٣ ( از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن رزﯾﺪﻧﺖ ﭘﻔﻠﯿﺸﺖ)ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ (
۴ ( ﺣﻖ ﮐﺎر و آﻣﻮزش)ﻏﯿﺮه زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ، آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﮫ و (
ﻏﺬا ١۶ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﻤﭗ ﺣﺪود روز ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .زاﮐﺴﻦ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﻤﭗ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﯾﺎﻟﺖ – آﻧﮭﺎﻟﺖ ﺑﻮد .اوﻟﯿ و ﺧﻮد ﻦ اﻋﺘﺮاض ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ در ﻧﻮع و ﺑﺪﻟﯿﻞ رﺳﺎﻧﮫ ای ﺷﺪن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﺎﻟﺖ )اﯾﺎﻟﺖ رﺋﯿﺲ اداره ﺧﺎرﺟﯿﺎن و اداره ﺳﻮﺳﯿﺎل، ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻨﺘﮕﺮاﺳﯿﻮن ﺧﺎرﺟﯿﺎن (دﯾﺎﻟ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻮگ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪﻧﺪ . ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ)ﻗﺪم ( ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﺘﺤﺪاﻧﮫ ی اﻋﺘﺮاﺿﺸﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ، اﯾﺰوﻟﮫ ﮐﺮدن و ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻋﻠﯿﮫ ﺷﺎن.
ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض را ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ارﺗﻘﺎ دھﯿﻢ وﺑﮫ وزﯾﺮ داﺧﻠ زاﮐﺴﻦ ﮫ اﯾﺎﻟﺖ -ﮐﻨﯿﻢ آﻧﮭﺎﻟﺖ ﻣﺮاﺟﻌﮫ . ٢٠١٣ ﺣﺪود اواﺳﻂ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻤﭗ ﺟﺪﯾﺪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﮐﻞ ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن اﯾﺎﻟﺖ زاﮐﺴﻦ -دھﯿﻢ آﻧﮭﺎﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه اداﻣﮫ .
از ﮐﮫ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﭘﻨﺎھﺠ وزﯾﺮ داﺧﻠﯽ اﯾﺎﻟﺖ در واﻗﻊ ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻮﯾﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯿﺎن اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯿﺎن و ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن در ﮐﻨﺘﺮل و دﺳﺘﺎن او اﺳﺖ . ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻮل، ﻓﺮﺳﺘﺎدن و ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺟﺒﺎری ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﯾﺖ اﺧﺘﯿﺎرات او . ھﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺑﻌﻨﻮان وزﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﮐﻞ آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال و ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد اﻗﺎﻣﺖ، ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﻨﺎھﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ داده ﺷﻮد در ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی ) در ﮐﻞ آﻟﻤﺎن (ﺑﺎﺷﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار . و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ اﯾﻦ وزﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺟﺒﺎری ﭘﻨﺎھﺠﻮ را در در ﻣﻮارد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ „ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﻮرد ﺳﺨﺖ و „ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻣﻀﺎ . اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ“ ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ آﻣﺪﯾﻢ ﮐﮫ „! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﮔﻔﺘﻦ آن ﺑﮫ وزﯾﺮ داﺧﻠﯽ اﯾﺎﻟﺖ، آدرس درﺳﺘﯽ اﺳﺖ )ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن او درواﻗﻊ ﻣﺴﺌﻮل اﺻﻠﯽ .(
ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻨﺎھﺠ ﮐﻨﻨﺪ ﻮﯾﺎن را دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺮﮐﺖ . ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﺎﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.ﻧﯿﺴﺖ ھﻨﻮز ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻤﭗ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺷﮭﺮ ﻣﮕﺪﺑﻮرگ ﻣﺸﺨﺺ . ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از اطﻼع ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ﮐﻤﭗ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺷﮭﺮ ﻣﮕﺪﺑﻮرگ، ﻣﺎ آن ﮐﺮد را رﺳﺎﻧﮫ ای ﺧﻮاھﯿﻢ .
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ وﺑﮕﺎه ھﺎی ﻣﺎ )زﯾﺮ ﻟﯿﻨﮑﮭﺎی (ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای اطﻼع ﻣﺮاﺟﻌﮫ .
http://refugeeprotestbtf.blogsport.de/
http://antiranetlsa.blogsport.de/
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزاﺗﻤﺎن ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ .ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﻤﺎره ﺑﺎﻧﮑﯽ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده
Spendenkonto: Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. | Sparda Bank Berlin | Kontonummer: 8446270 | BLZ: 120 96597 | Verwendungszweck: Refugee Camp BTF
ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﺮض و اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮭﺮ ﺑﯿﺘﺮﻓﻠﺪ و ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺸﺎن
٢٠١٣ آﮔﻮﺳﺖ

Wir sind gekommen um zu bleiben! Der Protest der Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt geht weiter!

Vom 1. bis 29. August 2013 fand das Refugee Protestcamp Bitterfeld statt. Ins Leben gerufen wurde das Camp von Bewohner_innen der sogenannten Gemeinschaftsunterkünfte Friedersdorf und Marke im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Die zentralen Forderung der Protestierenden waren und sind: 1. Die Anerkennung der Asylgründe und ein Bleiberecht! 2. Die Lager Friedersdorf und Marke zu schließen und die katastrophalen Lebensbedingungen dort zu beenden, als auch den Wohnort und die Wohnung frei wählen zu können. 3. Die Abschaffung der Residenzpflicht! 4. Das Recht auf Arbeit und Lernen (Sprache, Berufsausbildung etc.)!

Einige der Campbewohner gingen für insgesamt 16 Tage in den Hungerstreik um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Es war das erste Camp und der erste Protest dieser Art in Sachsen-Anhalt und es wurde einiges erreicht:
Aufgrund der großen und bundesweiten medialen Berichterstattung und des öffentlichen Drucks kamen Gespräche mit den lokalen, politischen Verantwortlichen, wie dem Landrat, dem Chef der Ausländerbehörde und des Sozialamtes als auch der Integrationsbeauftragten von Sachsen-Anhalt zustande um über Verbesserungen der Lebensbedingungen zu verhandeln.
Auch ist es ein großer Erfolg und ein wichtiger Schritt, dass sich einmal mehr Flüchtlinge aus unterschiedlichen Lagern zusammengeschlossen haben um gemeinsam ihre Stimme gegen Ausgrenzung, Isolation und Entrechtung zu erheben.

Wir wollen den Protest nun auf Landesebene tragen und weiterhin beim Innenministerium des Landes Sachsen-Anhalt Druck machen und für die Rechte aller Flüchtlinge zu kämpfen.
Das Innenministerium ist verantwortlich für die Umsetzung und Einhaltung des Flüchtlingsrechts sowie des Ausländer- und Asylrechts. Es kontrolliert die Arbeit der Ausländerbehörden sowie der Zast in Halberstadt. Es erarbeitet Richtlinien, wie z.B. für die Aufnahme, die Unterbringung oder die „Rückführung“, welche für ganz Sachsen-Anhalt gelten. Zudem wirkt das Innenministerium bei Änderungen von Bestimmungen auf Bundesebene wie z. B. dem Aufenthaltsgesetz, dem Asylverfahrensgesetz sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz mit. Und zu guter Letzt entscheidet der Innenminister mit seiner Unterschrift über ein Bleiberecht in sogenannten Härtefällen.
Wenn wir also den Verantwortlichen sagen wollen, dass wir gekommen sind um zu bleiben! dann sind wir vor dem Ministerium genau richtig.

Es sind alle Flüchtlinge eingeladen zum Camp zu kommen und sich am Protest zu beteiligen! Auch rufen wir alle Menschen auf, die sich solidarisieren möchten, das Camp aktiv zu unterstützen!
Noch gibt es keinen konkreten Termin und Platz für das Camp. Sobald das Datum und der genaue Ort geklärt ist, werden wir diesen veröffentlichen.

Ihr könnt euch im Internet informieren unter:
http://refugeeprotestbtf.blogsport.de/
http://antiranetlsa.blogsport.de/

Auch sind wir auf eure finanzielle Unterstützung angewiesen um die Infrastruktur rund um das Camp stemmen zu können. Spendenkonto: Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. | Sparda Bank Berlin | Kontonummer: 8446270 | BLZ: 120 96597 | Verwendungszweck: Refugee Camp BTF

Die streikenden Asylsuchenden in Bitterfeld und Unterstützr_innen
August 2013

Aktionstage